5 ΠΕΝΤΕ ΜΟΝΑΔΕΣ Ι ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΟ Β ΒΗΤΑ
Ι ΜΟΝΑΔΑ – Ι ΕΝΑ – 7 ΕΦΤΑ

2 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΕΝΑ
ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΙ 2 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ Ο
ΑΡΙΘΜΟΣ 7 ΕΦΤΑ

2 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ Ι ΕΝΑ ΣΤΟ
ΚΑΙ 2 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 7 ΕΦΤΑ

ΑΛΛΕΣ 2 ΦΟΡΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ Ι ΕΝΑ
ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ 2 ΔΥΟ
ΦΟΡΕΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 7 ΕΦΤΑ

2 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΟΥ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ Ι ΕΝΑ Β ΚΑΙ 2 ΔΥΟ
ΦΟΡΕΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 7 ΕΦΤΑ

2 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ Ο
ΑΡΙΘΜΟΣ Ι ΕΝΑ ΚΑΙ 2 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 7
ΕΦΤΑ

2 ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ Ι ΕΝΑ ΚΑΙ 2
ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 7 ΕΦΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΒΗΤΑ

12 ΦΟΡΕΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ Ι ΕΝΑ ΚΑΙ 12 ΦΟΡΕΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ
7 ΕΦΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΒΗΤΑ

2 ΔΥΟ – 3 ΤΡΙΑ

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 2 ΔΥΟ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΒΗΤΑ

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 3 ΤΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΒΗΤΑ

4 ΤΕΣΣΕΡΑ

Ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 4 ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΒΗΤΑ

Ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 4 ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΒΗΤΑ

5 ΠΕΝΤΕ – 6 ΕΞΙ

Ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 5 ΠΕΝΤΕ ΣΥΝΘΕΤΕΙ ΤΟ
ΕΛΛΑΝΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΒΗΤΑ

Ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 6 ΕΞΙ ΣΥΝΘΕΤΕΙ ΤΟ
ΕΛΛΑΝΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΒΗΤΑ

6 ΕΞΙ

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 6 ΕΞΙ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 6 ΕΞΙ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 6 ΕΞΙ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 6 ΕΞΙ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 6 ΕΞΙ ΣΥΝΘΕΤΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΒΗΤΑ

8 ΟΧΤΩ

Ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 8 ΟΧΤΩ ΣΥΝΘΕΤΕΙ
ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΒΗΤΑ

9 ΕΝΝΕΑ

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 9 ΕΝΝΕΑ ΣΥΝΘΕΤΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΒΗΤΑ

Ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
9 ΕΝΝΕΑ ΣΥΝΘΕΤΕΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΒΗΤΑ

Ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
9 ΕΝΝΕΑ ΣΥΝΘΕΤΕΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΒΗΤΑ

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 9 ΕΝΝΕΑ ΣΥΝΘΕΤΕΙ
ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΒΗΤΑ

Ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 9 ΕΝΝΕΑ ΣΥΝΘΕΤΕΙ ΤΟ
ΕΛΛΑΝΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΒΗΤΑ

Ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 9 ΕΝΝΕΑ ΣΥΝΘΕΤΕΙ ΤΟ
ΕΛΛΑΝΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΒΗΤΑ

2 ΔΥΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ ΜΗΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΒΗΤΑ

ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΒΗΤΑ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ Ι ΜΟΝΑΔΑ, 12
ΦΟΡΕΣ ΤΟ Ι ΕΝΑ, Ι ΦΟΡΑ ΤΟ 2 ΔΥΟ, Ι ΦΟΡΑ ΤΟ 3
ΤΡΙΑ, 2 ΦΟΡΕΣ ΤΟ 4 ΤΕΣΣΕΡΑ, Ι ΦΟΡΑ ΤΟ 5
ΠΕΝΤΕ, 6 ΦΟΡΕΣ ΤΟ 6 ΕΞΙ, 12 ΦΟΡΕΣ ΤΟ 7 ΕΦΤΑ, Ι
ΦΟΡΑ ΤΟ 8 ΟΧΤΩ, 6 ΦΟΡΕΣ ΤΟ 9 ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ 2
ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΜΗΔΕΝ 0.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

“ΕΛΛΑΝΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ 27 ΕΛΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ”

ΣΕΛΙΔΕΣ 2 – 4